Behandling

Jeg arbejder primært med korttidsterapi og tilpasser terapien den enkeltes problem, men har også klienter i længerevarende forløb.

Jeg arbejder ud fra et kognitivt og et psykodynamisk grundlag med systemiske, narrative og eksistentielle vinkler, hvor det er relevant.

Jeg arbejder med de aktuelle problemer set i sammenhæng med klientens livsforløb. Først arbejdes med at få dagligdagen og selvoplevelsen til at fungere mere optimalt, herefter kan terapien koncentrere sig om de dybereliggende årsager til problemerne, hvis klienten ønsker dette.

Klik nedenfor, hvis du vil vide mere om:

 • Angst
 • 'Mit hjerte banker, jeg er ved at eksplodere. Min hals snører sig sammen, jeg kan ikke trække vejret og få luft. Min hænder bliver klamme, jeg sveder, jeg bliver svimmel. Jeg føler, jeg er ved at dø…'

  Sådanne symptomer er typiske ved et angst- eller panikanfald.
  Tankerne centrerer sig om særlige farer, der opleves truende, f.eks. at sidde fast i en elevator, at køre galt, at gå i panik i bussen eller supermarkedet, at tabe vinen og maden ved tante Olgas fødselsdag eller at sige noget vrøvl til eksamen.
  Man bliver bange for at miste kontrollen og i værste fald for at blive sindssyg, hånet eller at dø.
  Dømmekraften lammes, man tænker kun på at flygte. Man planlægger sit liv med undgående adfærd over for de faretruende situationer og oplever, at tilværelsen bliver mere og mere begrænset, mens angsten griber mere og mere om sig.
  Fælles for alle angstformer er, at de kan behandles.

  Med terapi kan kropssymptomer, tanker, følelser og adfærd bearbejdes, så man lærer ikke at gå i panik, men i stedet handle fornuftigt med en oplevelse af sikkerhed og tro på sig selv og andre. Herved vil angsten forsvinde, og de nyerhvervede redskaber vil hjælpe én til at takle angsten, når den dukker op igen.

 • Depression
 • Depression kendetegnes ved nedsat humør og energiniveau, angstoplevelser, manglende interesse, irritation, overfølsomhed over for lyde og mennesker, manglende selvværd, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse og evt. selvmordstanker.
  Tilstanden giver samtidig fysiske symptomer som træthed, søvn- og appetitforstyrrelser og problemer med vægttab/øgning.
  Depression fører til ændringer i følelseslivet, tankegangen og adfærden og hindrer én i at opleve sig selv og tilværelsen positivt.
  Ubehandlet kan tilstanden blive varig.

  Med psykoterapeutisk behandling evt. kombineret med medicinsk behandling, kan man arbejde sig ud af depressionen, og med de nyerhvervede redskaber og en mere positiv tænkning kan evt. fremtidig depression undgås.

 • Sorg og krise
 • Vi oplever alle sorg ved tabet af nærtstående ved død og skilsmisse, ved tab af arbejde, arbejdsevne eller sygdom. Oftest kan vi selv med nære venners hjælp bearbejde sorgen.
  Men nogen gange lykkes dette imidlertid ikke, og en krisesituation opstår, fordi vi har svært ved at bearbejde de følelser og tanker, der er opstået i forbindelse med tabet.

  Hjælp i tide kan betyde undgåelse af varige psykiske eller psykosomatiske mén.

 • Tvangstanker og -handlinger (OCD)
 • Tvangstanker og tvangshandlinger er en særlig angstform, der kan være yderst invaliderende, men som med den rette behandling kan reduceres eller helbredes, så man igen kan leve en normal tilværelse.
  Hvis du har tanker, der ufrivilligt trænger sig på, og som du ikke kan blive kvit, og/eller hvis din dagligdag er fyldt med ritualer, eller hvis du grubler konstant, bør du få en undersøgelse hos en psykolog, der arbejder med OCD-behandling.

 • Stress og udbrændthed
 • Stress er vor tids folkesygdom, og oftest opdager vi heldigvis selv, når vi bliver for stressede. Og som regel kan vi selv reducere symptomerne ved at omlægge vores tilværelse på de stressfremkaldende områder.
  Men ikke sjældent sker det, at stress i forbindelse med arbejde, studie eller familieliv udvikler sig til et niveau, hvor vi ikke ved egen hjælp kan komme den til livs. Vi bliver ikke stressede af, at have travlt, hvis det, vi laver, lykkes. Men hvis det ikke lykkes, eller vi aldrig når det, vi har sat os for, eller hvis vi ikke trives i vores dagligdag, er vi i farezonen.
  Ubehandlet kan stress føre til udbrændthed, angst, depression og belastningsreaktion med alvorlige psykosociale følger. Derfor er det vigtigt at søge hjælp, hvis du eller dine omgivelser oplever, at du udviser sådanne symptomer.

 • Traumer og belastningsreaktioner
 • Traumatiske oplevelser er mere end overfald, ulykker og livstruende katastrofer. Et traume kan også opstå ved fald, sygdom, skilsmisse, operation, at dumpe til eksamen, at blive fyret, at blive afvist af sine kolleger, at blive ladt alene - og ved mange andre dagligdags hændelser.
  Ofte bliver et traumatisk tema gentaget igen og igen i nye forklædninger, og mange gentagelser af traumet kan føre til alvorlige belastningsreaktioner.
  Traumereaktionerne kan opstå mange år efter den aktuelle hændelse.
  Mennesker oplever og bearbejder voldsomme oplevelser forskelligt, og oftest kan vi selv bearbejde oplevelsen bl.a. ved at tale med andre om den.
  Men ikke sjældent sker det, at vores evne til at reagere på en oplevet trussel overvældes, så vi ikke reagerer fyldestgørende og oplever tab af kontrol og kontakt til omverdenen, og derved ikke får bearbejdet oplevelsen.
  Hvis vi oplever flashbacks (også i drømme), overdrevne forskrækkelsesreaktioner, hyppige humørsvingninger, mindsket selvværd eller evne til at klare det, vi plejer at kunne, undgående adfærd, tiltrukkethed af farlige situationer, dødsangst osv. har vi måske symptomer på et ubearbejdet traume, og i så fald er det vigtigt at søge behandling.

 • Voldelige og seksuelle overgreb
 • Voldelige og seksuelle overgreb efterlader ikke blot traumatiske reaktioner, men har stor indflydelse på selvværdet og personlighedsudviklingen. Personer, der har været udsat for overgreb, kan ofte ikke få deres liv til at fungere, og de føler, at de ikke er lige så meget værd som andre mennesker. De plages ofte af selvbebrejdende og (selv)destruktive tanker.
  Terapi kan være en hjælp til at bearbejde de svære følelsesmæssige problemer og give indsigt i de personlighedsmæssige vanskeligheder, ligesom man via terapien kan få redskaber til at takle den psykiske smerte og komme videre med sit liv.
  Se evt. også under traumer.

 • Relationsproblemer
 • Hvis man generelt oplever, at det er vanskeligt at være 'sig selv' sammen med andre, eller man har vanskeligheder med jalousi, vrede eller underlegenhed over for andre, kan det få konsekvenser for både ens selvværd og ens relationer til andre mennesker.
  Der kan være mange årsager til problemerne, der dels skal findes i en arvelig sårbarhed, dels i opvækstvilkårene og dels i gentagne oplevelser med andre livet igennem.
  Om problemerne skyldes angst for at miste, social angst, traumatiske oplevelser, overdreven generthed, overdreven trodsighed eller andet kan undersøges i terapien.
  Ubearbejdet kan det føre til problemer med at etablere og opretholde parforhold og familie, arbejde, vennekreds og interesser, og dermed få alvorlige psykosociale følger. Via terapi kan problemerne afklares og afhjælpes, så tilværelsen bliver lettere.

 • Personlighedsproblematikker
 • Personlighedsforstyrrelser er psykiatriske diagnoser, men vi har alle personlighedsproblematikker, der i mere eller mindre grad minder om de psykiatriske diagnoser.
  Karakteristiske symptomer er problemer med nærhed eller forladthed, problemer med at sætte grænser - for lidt eller for meget, identitetsproblemer, problemer med at leve mellem virkelighed og fantasi eller dagdrømme - eller generelt problemer med at finde den rette balance såvel indre psykisk som i relationen til andre.
  Sådanne problematikker kan føre til misbrug eller askese, hvad enten dette gælder mad, alkohol, narkotika, købe- eller spilletrang, samvær med andre osv, Gennem den selvudvikling der kan foregå i terapien, kan problemerne identificeres og gennem den kontakt klienten har med terapeuten kan nye tænke- og adfærdsmønstre udvikles og dermed større selvværd og accept af at være den, man er - og at andre er dem, de er.

Nordjysk Webdesign